Zásady ochrany osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

 

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky ozpodmilacom.sk

Občianske združenie POD MIĽAČOM

sído: Hlavná68/30 078 01 Zbehňov

IČO: 42407206

 

prevádzkovateľ získava osobné údaje

 • prostredníctvom internetovej stránky sk
 • prostredníctvom registračného formulára

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia členov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to písomne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám:

 • K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.
 • Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.
 • Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky Používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.
 • Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako doteraz.

 

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia účasti na akciách, komunikáciu s členom združenia), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

V.

Zverejnenie údajov

 

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

 

VI.

Podmienky spracúvania

 

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

 • člen združenia ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

 • Máte právo na informácie, ktoré plníme už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sa u vás niečo zmení, alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
 • Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

 

Právo na prenositeľnosť:

 • Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní na spracovanie.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý):

 • Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od nás / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 90 dní.
 • V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:

 • Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania informačných e-mailov a obchodných oznámení:

 • E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.
 • Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám je len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 

Mlčanlivosť:

 • Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.
 • Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.